Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1
Responsive image
          วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช  อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ที่หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบก (มทบ.) ที่ 35 จ.อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาลสนามขนาด 100 เตียง เพื่อให้บริการการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แบบผู้ป่วยในโดยจะให้การดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการแต่ไม่รุนแรง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้ว จนมีอาการคงที่ และส่งมาดูแลต่อ จนครบกำหนดระยะเวลาของการรักษา และตรวจไม่พบเชื้อก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมกับครอบครัว
          ในการนี้  นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านและประชาชน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดดังกล่าวด้วย
         
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564