Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (14 ต.ค. 2564)  
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้ส... (14 ต.ค. 2564)  
การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด... (12 ต.ค. 2564)  
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับ... (12 ต.ค. 2564)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (12 ต.ค. 2564)
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามาร... (11 ต.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการฉีกวัคซีน Pfizer ครู และบุคลากรทางการศึกษา (11 ต.ค. 2564)
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้า... (11 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส... (11 ต.ค. 2564)
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในร... (11 ต.ค. 2564)
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (11 ต.ค. 2564)
เผยแพร่โครงการศึกษา วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ... (11 ต.ค. 2564)
ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ... (11 ต.ค. 2564)
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั... (11 ต.ค. 2564)
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ (07 ต.ค. 2564)
การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... (07 ต.ค. 2564)
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอ... (07 ต.ค. 2564)
สำรวจข้อมูลการดำเนินกิจกรรมยาเสพติด (07 ต.ค. 2564)
การจัดสัมมนาหัวข้อ "การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประเทศไทย"... (07 ต.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธ... (07 ต.ค. 2564)
Responsive image
หนังสือราชการ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร... (12 ต.ค. 2564)  
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบ... (12 ต.ค. 2564)  
ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (06 ต.ค. 2564)  
ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564) (06 ต.ค. 2564)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่... (30 ก.ย. 2564)
การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประ... (28 ก.ย. 2564)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ (28 ก.ย. 2564)
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการท... (27 ก.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (20 ก.ย. 2564)
ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... (16 ก.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกคร... (07 ก.ย. 2564)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (03 ก.ย. 2564)
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโคร... (01 ก.ย. 2564)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (01 ก.ย. 2564)
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 ส.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ และผู้พิ... (20 ส.ค. 2564)
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉ... (19 ส.ค. 2564)
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่... (18 ส.ค. 2564)
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (11 ส.ค. 2564)
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตร... (11 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองเดือน กันยายน 2564 (06 ต.ค. 2564)  
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)  
งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2564 (04 ส.ค. 2564)  
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2564 (02 ก.ค. 2564)
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
งบทดลองเดือนเมษายน 2564 (07 พ.ค. 2564)
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (09 เม.ย. 2564)
งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 (08 เม.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ข... (11 มี.ค. 2564)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (08 มี.ค. 2564)
งบทดลองเดือนมกราคม 2564 (09 ก.พ. 2564)
การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำป... (21 ม.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... (20 ม.ค. 2564)
งบทดลองเดือนธันวาคม 2563 (13 ม.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (23 ธ.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2... (23 ธ.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (17 ธ.ค. 2563)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563 (14 ธ.ค. 2563)
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 8 (24 พ.ย. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด ประจำปี 256... (24 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อ... (29 ก.ค. 2564)  

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื... (22 ก.ค. 2564)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 ก.ค. 2564)  

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม... (09 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง... (06 ก.ค. 2564)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (02 ก.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง... (30 มิ.ย. 2564)

พิธีเปิดโครงการเข้าวัดปฏิ... (25 มิ.ย. 2564)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ... (01 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม “โครงการปลูกป่า แ... (27 พ.ค. 2564)

พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งย... (27 พ.ค. 2564)

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโร... (14 พ.ค. 2564)

ประชุมตัวชี้วัดสำนักงานส่... (12 พ.ค. 2564)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที... (07 เม.ย. 2564)

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกี... (13 ส.ค. 2563)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็... (13 ส.ค. 2563)

กิจกรรมจิตอาสาและพิธีเปิด... (29 ก.ค. 2563)

พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉล... (29 ก.ค. 2563)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล... (29 ก.ค. 2563)

ร่วมเติม “ตู้ปันสุข” เพื่... (29 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อตามโครงการระบบสูบน้ำด้วยพ... (06 ต.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หร... (04 ต.ค. 2564)  
ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อ... (17 ก.ย. 2564)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (08 ก.ย. 2564)
ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (07 ก.ย. 2564)
ขออความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (02 ก.ย. 2564)
ส่งประกาศราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 ก.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (01 ก.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็ปไซต์ (24 ส.ค. 2564)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 2564)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลจริม (06 ส.ค. 2564)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลจริม (06 ส.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bid... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื... (02 ก.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ของ ทต.ทองแสนขัน (23 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2564)
เปลี่ยนเเปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (21 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 2564)
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป (07 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (01 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 วัน... (18 ต.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562 วัน... (20 ก.ย. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : 
utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th

                   


ถาม - ตอบ