Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
การประกวดผลงงานวิจัย นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด (02 มิ.ย. 2563)  
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 (02 มิ.ย. 2563)  
แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา... (28 พ.ค. 2563)  
การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (27 พ.ค. 2563)
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) (26 พ.ค. 2563)
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (25 พ.ค. 2563)
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน... (21 พ.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน คว... (21 พ.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน... (21 พ.ค. 2563)
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกล... (21 พ.ค. 2563)
การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช... (20 พ.ค. 2563)
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (20 พ.ค. 2563)
สำรวจรายชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทย (20 พ.ค. 2563)
การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภา... (19 พ.ค. 2563)
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(ภัยแล้ง) (19 พ.ค. 2563)
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) (19 พ.ค. 2563)
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ... (19 พ.ค. 2563)
(ด่วนที่สุด) มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน... (18 พ.ค. 2563)
การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกค... (18 พ.ค. 2563)
การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 พ.ค. 2563)
Responsive image
หนังสือราชการ
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู... (25 พ.ค. 2563)  
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 กรณี สำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (14 พ.ค. 2563)  
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเ... (17 เม.ย. 2563)  
การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 เม.ย. 2563)
ขอความร่วมมือตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้... (15 เม.ย. 2563)
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเ... (07 เม.ย. 2563)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (07 เม.ย. 2563)
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ ... (07 เม.ย. 2563)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง... (03 เม.ย. 2563)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (02 เม.ย. 2563)
แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง บันทึกข้อมูลประมาณการายได้การจัดเก็... (25 มี.ค. 2563)
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนาบัญชีมอบพระบรมฉายาลักษณ์และบันทึกภาพนิ่ง... (25 มี.ค. 2563)
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (25 มี.ค. 2563)
แจ้ง อปท. ตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่ อปท. (24 มี.ค. 2563)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีกา... (19 มี.ค. 2563)
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (19 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู... (19 มี.ค. 2563)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (19 มี.ค. 2563)
ขอให้ตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอ... (18 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน (29 พ.ค. 2563)  
ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 2563)  
ส่งประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 เม.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเ... (17 มี.ค. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (09 มี.ค. 2563)
การใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุเผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องก... (04 มี.ค. 2563)
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด... (04 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)และกำหนดวันเวลาสถาน... (04 มี.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่... (21 ก.พ. 2563)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา... (21 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ที่ได้จากการเรียบเรียงและถอดการบรรยายโครงการศึกษาอบรมเ... (21 ก.พ. 2563)
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย Road Safety รุ่นที่ 1-15 ในห้วงเด... (20 ก.พ. 2563)
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 (11 ก.พ. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (14 ม.ค. 2563)
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (08 ม.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อสีภาษีป้าย ประจำปี 2563 (16 ธ.ค. 2562)
ส่งประกาศ กจร. และประกาศสำนักงาน กจร.ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะห... (06 ธ.ค. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (04 ธ.ค. 2562)
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (11 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการทุนการศึก... (02 มิ.ย. 2563)  

ประชุมหารือข้อข้าราชการกร... (24 เม.ย. 2563)  

ท้องถิ่นอุตรดิตถ์ ตรวจเยี... (09 เม.ย. 2563)  

เข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลื... (30 มี.ค. 2563)

ติดตามและเร่งรัด การทำหน้... (30 มี.ค. 2563)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (29 ต.ค. 2562)

โครงการธารน้ำใจเลี้ยงอาหา... (15 ต.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร... (15 ต.ค. 2562)

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ... (15 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบั... (16 ก.ย. 2562)

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิ... (26 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (26 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (25 มี.ค. 2562)

(19 มี.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (27 ก.พ. 2562)

การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศม... (27 ก.พ. 2562)

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน... (25 ม.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมการสร้างสนามเด... (18 ม.ค. 2562)

การจัดงานวันครู ของชมรมเค... (18 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (19 พ.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (12 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะ... (07 พ.ค. 2563)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์e-bidding) (28 เม.ย. 2563)
ส่งประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เม.ย. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (22 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพ... (16 เม.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (15 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหร... (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพา... (08 เม.ย. 2563)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเ... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำ... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน จำนวน 1... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (27 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (25 มี.ค. 2563)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... (23 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (23 มี.ค. 2563)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 วัน... (18 ต.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562 วัน... (20 ก.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 วัน... (19 ส.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 วัน... (22 ก.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562 วั... (14 มิ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 วัน... (18 พ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันท... (18 เม.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันท... (14 มี.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ... (18 ก.พ. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันท... (18 ม.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 วัน... (30 ส.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561 วัน... (23 ก.ค. 2561)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 วั... (08 มิ.ย. 2561)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th